شرکت شیمی خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه قیر صادراتی

عرضه قیر صادراتی

امروز : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

قیرهای نفوذی

گریدهای نفوذی

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود.

آزمایش روش آزمایش ۳۰-۴۰ ۴۰-۵۰ ۶۰-۷۰ ۸۵-۱۰۰ ۱۰۰-۱۲۰
دانسیته ASTM D-7 ۰۶/۱-۰۱/۱ ۰۶/۱-۰۱/۱ ۰۶/۱-۰۱/۱ ۵ ۰/۱-۱ ۰۴/۱-۰۱/۱
در نفوذ mm/10، ۲۵C درجه ASTM D-5 ۳۰-۴۰ ۴۰-۵۰ ۶۰-۷۰ ۸۵-۱۰۰ ۱۰۰-۱۲۰
نقطه نرمی ºC ASTM D-36 ۵۵-۶۳ ۵۲-۶۰ ۴۹-۵۶ ۴۵-۵۲ ۴۲-۴۹
کشش پذیری در۲۵ºC cm ASTM D-113 Min 100 Min 100 Min 100 Min 100 Min 100
نقطه اشتعالºC ASTM D-92 Min250 Min250 Min250 Min250 Min250
حلالیت در دی سولفید%wt. ASTM D-4 ۵/۹۹ ۵/۹۹ ۵/۹۹ ۵/۹۹ ۵/۹۹
تست لکه AASHTO T 102 منفی منفی منفی منفی منفی
افت وزنی بر اثر حرارت%wt. ASTM D-6 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0
اثر افت نفوذ بر حرارت، % ASTM D-6-D-5 ۲۰ Max Max20 Max20 Max20 Max20
شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی