شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه قیر صادراتی

عرضه قیر صادراتی

امروز :جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

قیرهای نفوذی

گریدهای نفوذی

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود.

آزمایشروش آزمایش۳۰-۴۰۴۰-۵۰۶۰-۷۰۸۵-۱۰۰۱۰۰-۱۲۰
دانسیتهASTM D-7۰۶/۱-۰۱/۱۰۶/۱-۰۱/۱۰۶/۱-۰۱/۱۵ ۰/۱-۱۰۴/۱-۰۱/۱
در نفوذ mm/10، ۲۵C درجهASTM D-5۳۰-۴۰۴۰-۵۰۶۰-۷۰۸۵-۱۰۰۱۰۰-۱۲۰
نقطه نرمی ºCASTM D-36۵۵-۶۳۵۲-۶۰۴۹-۵۶۴۵-۵۲۴۲-۴۹
کشش پذیری در۲۵ºC cmASTM D-113Min 100Min 100Min 100Min 100Min 100
نقطه اشتعالºCASTM D-92Min250Min250Min250Min250Min250
حلالیت در دی سولفید%wt.ASTM D-4۵/۹۹۵/۹۹۵/۹۹۵/۹۹۵/۹۹
تست لکهAASHTO T 102منفیمنفیمنفیمنفیمنفی
افت وزنی بر اثر حرارت%wt.ASTM D-6Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0
اثر افت نفوذ بر حرارت، %ASTM D-6-D-5۲۰ MaxMax20Max20Max20Max20
شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی