شرکت شیمی خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه قیر صادراتی

عرضه قیر صادراتی

امروز : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

قیرهای VG

در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° ۶۰ و یا گرانروی کینماتیک در C° ۱۳۵، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است. گرانروی مطلق بر حسب پواز و گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بیان می‌شود. طبقه بندی و مشخصات قیرهای خالص در استانداردهای AASHTO–M226 وASTM–D3381 گزارش شده است.

جدول ۱-۲: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC۶۰ طبق AASHTO-M۲۲۶.

آزمایش درجه گرانروی
۵/۲ AC- ۵ AC- ۱۰ AC- ۲۰ AC- ۳۰AC- ۴۰AC-
گرانروی درoC60 ، بر حسب پوآز ۵۰±۲۵۰ ۱۰۰±۵۰۰ ۲۰۰±۱۰۰۰ ۴۰۰±۲۰۰۰ ۶۰۰±۳۰۰۰ ۸۰۰±۴۰۰۰
گرانروی درoC 135، cSt، حداقل ۱۲۵ ۱۷۵ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰
درجه نفوذ در oC 25 ، ۱۰۰گرم، ۵ ثانیه، حداقل ۲۲۰ ۱۴۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰
نقطه اشتعال، ظرف روباز کلیولند، °C، حداقل ۱۶۳ ۱۷۷ ۲۱۹ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳
حلالیت در تری کلرو اتیلن، % ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹
آزمایش بر روی باقیمانده لایه نازک قیردر آزمایش:
افت حرارتی، % ، حداکثر ۰/۱ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰
گرانروی در oC60، پوآز ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰
کشش قیر، cm، در°C25 با سرعتcm/min5، حداقل (۱)۱۰۰ ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ ۴۰ ۲۵
آزمایش لکه(بر حسب مورد یا برحسب مشخصات) با:
حلال نفتا نتیجه منفی برای کلیه قیرهای فوق
حلال نفتا – زایلن، درصد زایلن نتیجه منفی برای کلیه قیرهای فوق
حلال نفتا زایلن،درصد زایلن نتیجه منفی برای کلیه قیرهای فوق

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.
جدول ۱-۳: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC۶۰ طبق AASHTO-M۲۲۶

نتایج باقیمانده از روش آزمایش آشتو۲۴۰T (1) درجه گرانروی
۱۰AR- ۲۰AR- ۴۰AR- ۸۰AR- ۱۶۰AR-
گرانروی در oC60، پوآز ۲۵۰±۱۰۰۰ ۵۰۰±۲۰۰۰ ۱۰۰۰±۴۰۰۰ ۲۰۰۰±۸۰۰۰ ۴۰۰۰±۱۶۰۰۰
گرانروی در oC 135، cSt ،حداقل ۱۴۰ ۲۰۰ ۲۷۵ ۴۰۰ ۵۵۰
درجه نفوذ در oC 25 ، ۱۰۰گرم ، مدت ۵ ثانیه – حداقل ۶۵ ۴۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰
درصد درجه نفوذ قیر اولیه در ۲۵ – حداقل ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۲
کشش قیر در°C25 با سرعتcm/min5، cm، حداقل (۲)۱۰۰ (۲)۱۰۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵
آزمایش بر روی قیر اولیه
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل ۲۰۵ ۲۱۹ ۲۲۷ ۲۳۲ ۲۳۸
حلالیت در تری کلرو اتیلن، % ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹

(!) آشتو۲۴۰T (آزمایش لایه نازک قیر) ممکن است به کار رود، اما آشتو۲۴۰T بعنوان یک روش مقایسه ای بایستی بکار گرفته شود.

(۲) کشش قیر کمتر از ۱۰۰، ماده باقی خواهد ماند. اگر کشش قیر oC 6/15 حداقل ۱۰۰ باشد.
جدول ۱-۴: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC۶۰ طبق ASTM-D۳۳۸۱.

آزمایش درجه گرانروی
۵/۲AC- ۵AC- ۱۰AC- ۲۰AC- ۴۰AC-
گرانروی درoC60 ، پوآز ۲۵۰±۵۰ ۵۰۰±۱۰۰ ۱۰۰۰±۲۰۰ ۲۰۰۰±۸۰۰
گرانروی درoC 135، cSt ،حداقل ۸۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۲۱۰ ۳۰۰
درجه نفوذ در oC 25 ، ۱۰۰گرم ، ۵ ثانیه، حداقل ۲۰۰ ۱۲۰ ۷۰ ۴۰ ۲۰
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل ۱۶۳ ۱۷۷ ۲۱۹ ۲۳۲ ۲۳۲
حلالیت در تری کلرو اتیلن، % ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹
آزمایش بر روی قیر باقیمانده:
گرانروی درoC60 ،پوآز، حداکثر ۱۲۵۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، %، حداقل (۱)۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۲۰ ۱۰

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول ۱-۵: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC۶۰ طبق ASTM-D۳۳۸۱.

آزمایش درجه گرانروی
۵/۲AC- ۵AC- ۱۰AC- ۲۰AC- ۳۰AC- ۴۰AC-
گرانروی درoC60 برحسب، پوآز ۲۵۰±۵۰ ۵۰۰±۱۰۰ ۱۰۰۰±۲۰۰ ۲۰۰۰±۴۰۰ ۳۰۰۰±۶۰۰ ۴۰۰۰±۸۰۰
گرانروی درoC 135، سانتی استوکس ،حداقل ۱۲۵ ۱۷۵ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰
ذرجه نفوذ درoC 25 ، ۱۰۰گرم ، مدت ۵ ثانیه – حداقل ۲۲۰ ۱۴۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰
نقطه اشتعال ظروف روباز کلیولند oC-حداقل ۱۶۳ ۱۷۷ ۲۱۹ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲
حلالیت در تری کلرو اتیلن – حداقل – درصد ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لایه نازک قیر:
گرانروی درoC60 ، پوآز حداکثر ۱۲۵۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، cm، حداقل (۱)۱۰۰ ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ ۲۰ ۱۰

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول ۱-۶: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC۶۰ طبق ASTM-D۳۳۸۱

آزمایشاتی بر روی باقیمانده لایه نازک قیر (۱) درجه گرانروی
۱۰۰۰AR- ۲۰۰۰AR- ۴۰۰۰AR- ۸۰۰۰AR- ۱۶۰۰۰AR-
گرانروی درoC60 ، برحسب پوآز ۱۰۰۰±۲۵۰ ۲۰۰۰±۵۰۰ ۴۰۰۰±۱۰۰۰ ۸۰۰۰±۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰±۴۰۰۰
گرانروی درoC 135،cSt، حداقل ۱۴۰ ۲۰۰ ۲۷۵ ۴۰۰ ۵۵۰
درجه نفوذ درoC 25 ، ۱۰۰گرم ، مدت ۵ ثانیه، حداقل ۶۵ ۴۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰
درصد درجه نفوذ قیر اولیه در oC 25، حداقل ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۲
کشش قیر در oC 25 با سرعت cm/min5، cm، حداقل (۱)۱۰۰ (۲)۱۰۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لایه نازک قیر:
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل ۲۰۵ ۲۱۹ ۲۲۷ ۲۳۲ ۲۳۸
حلالیت در تری کلرو اتیلن، حداقل، % ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹

(۱)لایه نازک قیر در آزمایش ممکن است استفاده شود. اما آزمایش لایه نازک قیر باید، به عنوان روش مقایسه ای استفاده گردد.

(۲)اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است. مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی