شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه قیر صادراتی

عرضه قیر صادراتی

امروز :جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

قیرهای VG

در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° ۶۰ و یا گرانروی کینماتیک در C° ۱۳۵، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است. گرانروی مطلق بر حسب پواز و گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بیان می‌شود. طبقه بندی و مشخصات قیرهای خالص در استانداردهای AASHTO–M226 وASTM–D3381 گزارش شده است.

جدول ۱-۲: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC۶۰ طبق AASHTO-M۲۲۶.

آزمایشدرجه گرانروی
۵/۲ AC-۵ AC-۱۰ AC-۲۰ AC-۳۰AC-۴۰AC-
گرانروی درoC60 ، بر حسب پوآز۵۰±۲۵۰۱۰۰±۵۰۰۲۰۰±۱۰۰۰۴۰۰±۲۰۰۰۶۰۰±۳۰۰۰۸۰۰±۴۰۰۰
گرانروی درoC 135، cSt، حداقل۱۲۵۱۷۵۲۵۰۳۰۰۳۵۰۴۰۰
درجه نفوذ در oC 25 ، ۱۰۰گرم، ۵ ثانیه، حداقل۲۲۰۱۴۰۸۰۶۰۵۰۴۰
نقطه اشتعال، ظرف روباز کلیولند، °C، حداقل۱۶۳۱۷۷۲۱۹۲۳۲۲۳۲۲۳
حلالیت در تری کلرو اتیلن، %۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹
آزمایش بر روی باقیمانده لایه نازک قیردر آزمایش:
افت حرارتی، % ، حداکثر۰/۱۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰
گرانروی در oC60، پوآز۱۰۰۰۲۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۰۱۲۰۰۰۱۶۰۰۰
کشش قیر، cm، در°C25 با سرعتcm/min5، حداقل(۱)۱۰۰۱۰۰۷۵۵۰۴۰۲۵
آزمایش لکه(بر حسب مورد یا برحسب مشخصات) با:
حلال نفتانتیجه منفی برای کلیه قیرهای فوق
حلال نفتا – زایلن، درصد زایلننتیجه منفی برای کلیه قیرهای فوق
حلال نفتا زایلن،درصد زایلننتیجه منفی برای کلیه قیرهای فوق

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.
جدول ۱-۳: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC۶۰ طبق AASHTO-M۲۲۶

نتایج باقیمانده از روش آزمایش آشتو۲۴۰T (1)درجه گرانروی
۱۰AR-۲۰AR-۴۰AR-۸۰AR-۱۶۰AR-
گرانروی در oC60، پوآز۲۵۰±۱۰۰۰۵۰۰±۲۰۰۰۱۰۰۰±۴۰۰۰۲۰۰۰±۸۰۰۰۴۰۰۰±۱۶۰۰۰
گرانروی در oC 135، cSt ،حداقل۱۴۰۲۰۰۲۷۵۴۰۰۵۵۰
درجه نفوذ در oC 25 ، ۱۰۰گرم ، مدت ۵ ثانیه – حداقل۶۵۴۰۲۵۲۰۲۰
درصد درجه نفوذ قیر اولیه در ۲۵ – حداقل۴۰۴۵۵۰۵۲
کشش قیر در°C25 با سرعتcm/min5، cm، حداقل(۲)۱۰۰(۲)۱۰۰۷۵۷۵۷۵
آزمایش بر روی قیر اولیه
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل۲۰۵۲۱۹۲۲۷۲۳۲۲۳۸
حلالیت در تری کلرو اتیلن، %۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹

(!) آشتو۲۴۰T (آزمایش لایه نازک قیر) ممکن است به کار رود، اما آشتو۲۴۰T بعنوان یک روش مقایسه ای بایستی بکار گرفته شود.

(۲) کشش قیر کمتر از ۱۰۰، ماده باقی خواهد ماند. اگر کشش قیر oC 6/15 حداقل ۱۰۰ باشد.
جدول ۱-۴: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC۶۰ طبق ASTM-D۳۳۸۱.

آزمایشدرجه گرانروی
۵/۲AC-۵AC-۱۰AC-۲۰AC-۴۰AC-
گرانروی درoC60 ، پوآز۲۵۰±۵۰۵۰۰±۱۰۰۱۰۰۰±۲۰۰۲۰۰۰±۸۰۰
گرانروی درoC 135، cSt ،حداقل۸۰۱۱۰۱۵۰۲۱۰۳۰۰
درجه نفوذ در oC 25 ، ۱۰۰گرم ، ۵ ثانیه، حداقل۲۰۰۱۲۰۷۰۴۰۲۰
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل۱۶۳۱۷۷۲۱۹۲۳۲۲۳۲
حلالیت در تری کلرو اتیلن، %۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹
آزمایش بر روی قیر باقیمانده:
گرانروی درoC60 ،پوآز، حداکثر۱۲۵۰۲۵۰۰۵۰۰۰۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، %، حداقل(۱)۱۰۰۱۰۰۵۰۲۰۱۰

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول ۱-۵: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC۶۰ طبق ASTM-D۳۳۸۱.

آزمایشدرجه گرانروی
۵/۲AC-۵AC-۱۰AC-۲۰AC-۳۰AC-۴۰AC-
گرانروی درoC60 برحسب، پوآز۲۵۰±۵۰۵۰۰±۱۰۰۱۰۰۰±۲۰۰۲۰۰۰±۴۰۰۳۰۰۰±۶۰۰۴۰۰۰±۸۰۰
گرانروی درoC 135، سانتی استوکس ،حداقل۱۲۵۱۷۵۲۵۰۳۰۰۳۵۰۴۰۰
ذرجه نفوذ درoC 25 ، ۱۰۰گرم ، مدت ۵ ثانیه – حداقل۲۲۰۱۴۰۸۰۶۰۵۰۴۰
نقطه اشتعال ظروف روباز کلیولند oC-حداقل۱۶۳۱۷۷۲۱۹۲۳۲۲۳۲۲۳۲
حلالیت در تری کلرو اتیلن – حداقل – درصد۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لایه نازک قیر:
گرانروی درoC60 ، پوآز حداکثر۱۲۵۰۲۵۰۰۵۰۰۰۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۲۰۰۰۰
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، cm، حداقل(۱)۱۰۰۱۰۰۷۵۵۰۲۰۱۰

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول ۱-۶: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC۶۰ طبق ASTM-D۳۳۸۱

آزمایشاتی بر روی باقیمانده لایه نازک قیر (۱)درجه گرانروی
۱۰۰۰AR-۲۰۰۰AR-۴۰۰۰AR-۸۰۰۰AR-۱۶۰۰۰AR-
گرانروی درoC60 ، برحسب پوآز۱۰۰۰±۲۵۰۲۰۰۰±۵۰۰۴۰۰۰±۱۰۰۰۸۰۰۰±۲۰۰۰۱۶۰۰۰±۴۰۰۰
گرانروی درoC 135،cSt، حداقل۱۴۰۲۰۰۲۷۵۴۰۰۵۵۰
درجه نفوذ درoC 25 ، ۱۰۰گرم ، مدت ۵ ثانیه، حداقل۶۵۴۰۲۵۲۰۲۰
درصد درجه نفوذ قیر اولیه در oC 25، حداقل۴۰۴۵۵۰۵۲
کشش قیر در oC 25 با سرعت cm/min5، cm، حداقل(۱)۱۰۰(۲)۱۰۰۷۵۷۵۷۵
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لایه نازک قیر:
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل۲۰۵۲۱۹۲۲۷۲۳۲۲۳۸
حلالیت در تری کلرو اتیلن، حداقل، %۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰/۹۹

(۱)لایه نازک قیر در آزمایش ممکن است استفاده شود. اما آزمایش لایه نازک قیر باید، به عنوان روش مقایسه ای استفاده گردد.

(۲)اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است. مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی